4

3P-Auto Transformer

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

3P-Auto Transformer

Thông số kỹ thuật và tính năng
Đầu vào biến áp này là AC 380V, 440V và đầu ra là AC220V
như là ba giai đoạn đơn quanh co Y kết nối hệ thống. nó đã trở thành
gõ đầu vào và đầu ra từ cuộn dây đơn duy nhất. nó có thiết bị đầu cuối
chặn để làm việc dễ dàng.

Rate this post

3P-Auto Transformer

Một số model bán chạy năm 2015.2016

1PAC Load type

WYG1C10Z4,            WYG1C20Z4,            WYG1C30Z4,            WYG1C40Z4,            WYG1C50Z4,            WYG1C60Z4,            WYG1C80Z4,            WYG1C10R40,          WYG1C20R40,          WYG1C30R40,            WYG1C40R40,          WYG1C50R40,          WYG1C60R40,          WYG1C80R40,          WYG1C10Z40,            WYG1C20Z40,          WYG1C30Z40,          WYG1C40Z40,          WYG1C50Z40,          WYG1C60Z40,            WYG1C80Z40,          WYG1C10R40,          WYG1C20R40,          WYG1C30R40,          WYG1C40R40,            WYG1C50R40,          WYG1C60R40,          WYG1C80R40,          WYH1C10Z4,            WYH1C20Z4,            WYH1C30Z4,            WYH1C40Z4,            WYH1C50Z4,            WYH1C60Z4,            WYH1C80Z4,            WYH1C10R4,            WYH1C20R4,            WYH1C30R4,            WYH1C40R4,            WYH1C50R4,            WYH1C60R4,            WYH1C80R4,            WYH1C10Z40,          WYH1C20Z40,          WYH1C30Z40,            WYH1C40Z40,          WYH1C50Z40,          WYH1C60Z40,          WYH1C80Z40,          WYH1C10R40,            WYH1C20R40,          WYH1C30R40,          WYH1C40R40,          WYH1C50R40,          WYH1C60R40,            WYH1C80R40,          WYNMG1C50Z4,      WYNMG1C70Z4,      WYNMG1C90Z4,            WYNMG1C110Z4,    WYNMG1C130Z4,    WYNMG1C160Z4,    WYNMG1C50R4,     WYNMG1C70R4,            WYNMG1C90R4,     WYNMG1C110R4,   WYNMG1C130R4,   WYNMG1C160R4,            WYNMG1C50Z40,    WYNMG1C70Z40,    WYNMG1C90Z40,    WYNMG1C110Z40,            WYNMG1C130Z40,  WYNMG1C160Z40,  WYNMG1C50R40,   WYNMG1C70R40,            WYNMG1C90R40,   WYNMG1C110R40, WYNMG1C130R40, WYNMG1C160R40, WYNMH1C50Z4,            WYNMH1C70Z4,      WYNMH1C90Z4,      WYNMH1C110Z4,    WYNMH1C130Z4,            WYNMH1C160Z4,    WYNMH1C50R4,     WYNMH1C70R4,     WYNMH1C90R4,            WYNMH1C110R4,   WYNMH1C130R4,   WYNMH1C160R4,   WYNMH1C50Z40,            WYNMH1C70Z40,    WYNMH1C90Z40,    WYNMH1C110Z40,  WYNMH1C130Z40,            WYNMH1C160Z40,  WYNMH1C50R40,   WYNMH1C70R40,   WYNMH1C90R40,            WYNMH1C110R40, WYNMH1C130R40, WYNMH1C160R40, WYFNG1C30Z4,       WYFNG1C40Z4,            WYFNG1C50Z4,       WYFNG1C60Z4,       WYFNG1C80Z4,       WYFNG1C30R4,       WYFNG1C40R4,            WYFNG1C50R4,       WYFNG1C60R4,       WYFNG1C80R4,       WYFNG1C30Z40,            WYFNG1C40Z40,     WYFNG1C50Z40,     WYFNG1C60Z40,     WYFNG1C80Z40,            WYFNG1C30R40,     WYFNG1C40R40,     WYFNG1C50R40,     WYFNG1C60R40,            WYFNG1C80R40,     WYFNH1C30Z4,       WYFNH1C40Z4,       WYFNH1C50Z4,       WYFNH1C60Z4,            WYFNH1C80Z4,       WYFNH1C30R4,       WYFNH1C40R4,       WYFNH1C50R4,       WYFNH1C60R4,            WYFNH1C80R4,       WYFNH1C30Z40,     WYFNH1C40Z40,     WYFNH1C50Z40,            WYFNH1C60Z40,     WYFNH1C80Z40,     WYFNH1C30R40,

WYFNH1C40R40,     WYFNH1C50R40,     WYFNH1C60R40,     WYFNH1C80R40,     WYVH1C10Z4,            WYVH1C15Z4,         WYVH1C10R4,         WYVH1C15R4,         WYVH1C10Z40,       WYVH1C15Z40,            WYVH1C10R40,       WYVH1C15R40,       WYVG1C10Z4,         WYVG1C15Z4,         WYVG1C10R4,            WYVG1C15R4,         WYVG1C10Z40,       WYVG1C15Z40,       WYVG1C10R40,       WYVG1C15R40,            WYMG1C10Z4,         WYMG1C15Z4,         WYMG1C25Z4,         WYMG1C40Z4,         WYMG1C10R4,            WYMG1C15R4,        WYMG1C25R4,        WYMG1C40R4,        WYMG1C10Z40,       WYMG1C15Z40,            WYMG1C25Z40,       WYMG1C40Z40,       WYMG1C10R40,      WYMG1C15R40,      WYMG1C25R40,            WYMG1C40R40,      WYMH1C10Z4,         WYMH1C15Z4,         WYMH1C25Z4,         WYMH1C40Z4,            WYMH1C10R4,        WYMH1C15R4,        WYMH1C25R4,        WYMH1C40R4,        WYMH1C10Z40,            WYMH1C15Z40,       WYMH1C25Z40,       WYMH1C40Z40,       WYMH1C10R40,      WYMH1C15R40,            WYMH1C25R40,      WYMH1C40R40,      WYLG1C10Z4,          WYLG1C15Z4,          WYLG1C25Z4,            WYLG1C40Z4,          WYLH1C10Z4,          WYLH1C15Z4,          WYLH1C25Z4,          WYLH1C40Z4,            WYLG1C10Z40,        WYLG1C15Z40,        WYLG1C25Z40,        WYLG1C40Z40,        WYLH1C10Z40,            WYLH1C15Z40,        WYLH1C25Z40,        WYLH1C40Z40,        WYNG1C10Z4,         WYNG1C15Z4,            WYNG1C20Z4,         WYNG1C25Z4,         WYNG1C30Z4,         WYNG1C40Z4,         WYNG1C50Z4,            WYNG1C60Z4,         WYNG1C80Z4,         WYNG1C10R4,         WYNG1C15R4,         WYNG1C20R4,            WYNG1C25R4,         WYNG1C30R4,         WYNG1C40R4,         WYNG1C50R4,         WYNG1C60R,            WYNG1C80R4,         WYNG1C10Z40,       WYNG1C15Z40,       WYNG1C20Z40,       WYNG1C25Z40,            WYNG1C30Z40,       WYNG1C40Z40,       WYNG1C50Z40,       WYNG1C60Z40,       WYNG1C80Z40,            WYNG1C10R40,       WYNG1C15R40,       WYNG1C20R40,       WYNG1C25R40,       WYNG1C30R40,            WYNG1C40R40,       WYNG1C50R40,       WYNG1C60R40,       WYNG1C80R40,       WYNH1C10Z4,            WYNH1C15Z4,         WYNH1C25Z4,         WYNH1C40Z4,         WYNH1C50Z4,         WYNH1C60Z4,            WYNH1C80Z4,         WYNH1C10R4,         WYNH1C15R4,         WYNH1C25R4,         WYNH1C40R4,            WYNH1C50R4,         WYNH1C60R4,         WYNH1C80R4,         WYNH1C10Z40,       WYNH1C15Z40,            WYNH1C25Z40,       WYNH1C40Z40,       WYNH1C50Z40,       WYNH1C60Z40,       WYNH1C80Z40,            WYNH1C10R40,       WYNH1C15R40,       WYNH1C25R40,       WYNH1C40R40,       WYNH1C50R40,            WYNH1C60R40,       WYNH1C80R40,

 

3PAC Load type

WYFM3H3C60Z4,    WYFM3H3C80Z4,    WYFM3H3C100Z4,  WYFM3H3C150Z4,  WYFM3H3C60R4,            WYFM3H3C80R4,    WYFM3H3C100R4,  WYFM3H3C150R4,  WYFM3H3C60Z40,            WYFM3H3C80Z40,  WYFM3H3C100Z40,            WYFM3H3C150Z40,            WYFM3H3C60R40,            WYFM3H3C80R40,  WYFM3H3C100R40,            WYFM3H3C150R40,            WYN3G3C10Z4,            WYN3G3C15Z4,       WYN3G3C20Z4,       WYN3G3C25Z4,       WYN3G3C30Z4,       WYN3G3C40Z4,            WYN3G3C50Z4,       WYN3G3C60Z4,       WYN3G3C80Z4,       WYN3G3C10Z40,     WYN3G3C15Z40,            WYN3G3C20Z40,     WYN3G3C25Z40,     WYN3G3C30Z40,     WYN3G3C40Z40,     WYN3G3C50Z40,            WYN3G3C60Z40,     WYN3G3C80Z40,     WYN3G3C10R4,       WYN3G3C15R4,       WYN3G3C20R4,            WYN3G3C25R4,       WYN3G3C30R4,       WYN3G3C40R4,       WYN3G3C50R4,       WYN3G3C60R4,            WYN3G3C80R4,       WYN3G3C10R40,     WYN3G3C15R40,     WYN3G3C20R40,            WYN3G3C25R40,     WYN3G3C30R40,     WYN3G3C40R40,     WYN3G3C50R40,            WYN3G3C60R40,     WYN3G3C80R40,     WYN3H3C10Z4,       WYN3H3C15Z4,       WYN3H3C20Z4,            WYN3H3C25Z4,       WYN3H3C30Z4,       WYN3H3C40Z4,       WYN3H3C50Z4,       WYN3H3C60Z4,            WYN3H3C80Z4,       WYN3H3C10Z40,     WYN3H3C15Z40,     WYN3H3C20Z40,     WYN3H3C25Z40,            WYN3H3C30Z40,     WYN3H3C40Z40,     WYN3H3C50Z40,     WYN3H3C60Z40,     WYN3H3C80Z40,            WYN3H3C10R4,       WYN3H3C15R4,       WYN3H3C20R4,       WYN3H3C25R4,       WYN3H3C30R4,            WYN3H3C40R4,       WYN3H3C50R4,       WYN3H3C60R4,       WYN3H3C80R4,            WYN3H3C10R40,     WYN3H3C15R40,     WYN3H3C20R40,     WYN3H3C25R40,            WYN3H3C30R40,     WYN3H3C40R40,     WYN3H3C50R40,     WYN3H3C60R40,            WYN3H3C80R40,     WYL3G3C10Z4,        WYL3G3C15Z4,        WYL3G3C20Z4,        WYL3G3C25Z4,            WYL3G3C30Z4,        WYL3G3C40Z4,        WYL3G3C50Z4,        WYL3G3C60Z4,        WYL3G3C80Z4,            WYL3G3C10Z40,      WYL3G3C15Z40,      WYL3G3C20Z40,      WYL3G3C25Z40,      WYL3G3C30Z40,            WYL3G3C40Z40,      WYL3G3C50Z40,      WYL3G3C60Z40,      WYL3G3C80Z40,      WYL3G3C10R4,            WYL3G3C15R4,       WYL3G3C20R4,       WYL3G3C25R4,       WYL3G3C30R4,       WYL3G3C40R4,            WYL3G3C50R4,       WYL3G3C60R4,       WYL3G3C80R4,       WYL3G3C10R40,     WYL3G3C15R40,            WYL3G3C20R40,     WYL3G3C25R40,     WYL3G3C30R40,     WYL3G3C40R40,     WYL3G3C50R40,            WYL3G3C60R40,     WYL3G3C80R40,     WYL3H3C10Z4,        WYL3H3C15Z4,        WYL3H3C20Z4,            WYL3H3C25Z4,        WYL3H3C30Z4,        WYL3H3C40Z4,        WYL3H3C50Z4,        WYL3H3C60Z4,            WYL3H3C80Z4,        WYL3H3C10Z40,      WYL3H3C15Z40,      WYL3H3C20Z40,      WYL3H3C25Z40,            WYL3H3C30Z40,      WYL3H3C40Z40,      WYL3H3C50Z40,

WYL3H3C60Z40,      WYL3H3C80Z40,      WYL3H3C10R4,       WYL3H3C15R4,       WYL3H3C20R4,            WYL3H3C25R4,       WYL3H3C30R4,       WYL3H3C40R4,       WYL3H3C50R4,       WYL3H3C60R4,            WYL3H3C80R4,       WYL3H3C10R40,     WYL3H3C15R40,     WYL3H3C20R40,     WYL3H3C25R40,            WYL3H3C30R40,     WYL3H3C40R40,     WYL3H3C50R40,     WYL3H3C60R40,     WYL3H3C80R40,            WY3G3C10Z4,          WY3G3C20Z4,          WY3G3C30Z4,          WY3G3C40Z4,          WY3G3C50Z4,            WY3G3C60Z4,          WY3G3C80Z4,          WY3G3C10Z40,        WY3G3C20Z40,        WY3G3C30Z40,            WY3G3C40Z40,        WY3G3C50Z40,        WY3G3C60Z40,        WY3G3C80Z40,        WY3G3C10R4,            WY3G3C20R4,          WY3G3C30R4,          WY3G3C40R4,          WY3G3C50R4,          WY3G3C60R4,            WY3G3C80R4,          WY3G3C10R40,        WY3G3C20R40,        WY3G3C30R40,        WY3G3C40R40,            WY3G3C50R40,        WY3G3C60R40,        WY3G3C80R40,        WY3H3C10Z4,          WY3H3C20Z4,            WY3H3C30Z4,          WY3H3C40Z4,          WY3H3C50Z4,          WY3H3C60Z4,          WY3H3C80Z4,            WY3H3C10Z40,        WY3H3C20Z40,        WY3H3C30Z40,        WY3H3C40Z40,        WY3H3C50Z40,            WY3H3C60Z40,        WY3H3C80Z40,        WY3H3C10R4,          WY3H3C20R4,          WY3H3C30R4,            WY3H3C40R4,          WY3H3C50R4,          WY3H3C60R4,          WY3H3C80R4,          WY3H3C10R40,            WY3H3C20R40,        WY3H3C30R40,        WY3H3C40R40,        WY3H3C50R40,        WY3H3C60R40,            WY3H3C80R40,        WYFN3G3C30Z4,     WYFN3G3C40Z4,     WYFN3G3C50Z4,            WYFN3G3C60Z4,     WYFN3G3C80Z4,     WYFN3G3C30Z40,   WYFN3G3C40Z40,            WYFN3G3C50Z40,   WYFN3G3C60Z40,   WYFN3G3C80Z40,   WYFN3G3C30R4,            WYFN3G3C40R4,     WYFN3G3C50R4,     WYFN3G3C60R4,     WYFN3G3C80R4,            WYFN3G3C30R40,   WYFN3G3C40R40,   WYFN3G3C50R40,   WYFN3G3C60R40,            WYFN3G3C80R40,   WYFN3H3C30Z4,     WYFN3H3C40Z4,     WYFN3H3C50Z4,            WYFN3H3C60Z4,     WYFN3H3C80Z4,     WYFN3H3C30Z40,   WYFN3H3C40Z40,            WYFN3H3C50Z40,   WYFN3H3C60Z40,   WYFN3H3C80Z40,   WYFN3H3C30R4,            WYFN3H3C40R4,     WYFN3H3C50R4,     WYFN3H3C60R4,     WYFN3H3C80R4,            WYFN3H3C30R40,   WYFN3H3C40R40,   WYFN3H3C50R40,   WYFN3H3C60R40,            WYFN3H3C80R40,   WYFM3G3C60Z4,    WYFM3G3C80Z4,    WYFM3G3C100Z4,            WYFM3G3C150Z4,  WYFM3G3C60R4,    WYFM3G3C80R4,    WYFM3G3C100R4,            WYFM3G3C150R4,  WYFM3G3C60Z40,  WYFM3G3C80Z40,  WYFM3G3C100Z40,            WYFM3G3C150Z40,            WYFM3G3C60R40,  WYFM3G3C80R40,  WYFM3G3C100R40,            WYFM3G3C150R40,

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
3Phase – W3PT-AU type WY3P-200AU
WY3P-300AU
WY3P-500AU
WY3P-1KAU
WY3P-2KAU
WY3P-3KAU
WY3P-5KAU
WY3P-7.5KAU
WY3P-10KAU
WY3P-15KAU
WY3P-20KAU
WY3P-30KAU
N-220-380-440V 200VA~30kVA
3Phase – W3PT-AU type WY3P-40KAU
WY3P-50KAU
WY3P-75KAU
WY3P-100KAU
WY3P-150KAU
WY3P-200KAU
WY3P-300KAU
N-220-380-440-460V 50kVA~300kVA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “3P-Auto Transformer”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!