22

1P-DC Power Trans

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

1P-DC Power Trans

Thông số kỹ thuật và tính năng
Máy biến áp DC có đầu vào của AC220V và đầu ra của DC24V và 100V. Nó có mạch chỉnh lưu và mạch làm mịn và được sử dụng cho ly hợp, đèn và rơle.

Rate this post

1P-DC Power Trans

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
DC Power Supply WYDC-22450AP
WYDC-224100AP
WYDC-224150AP
WYDC-224200AP
WYDC-224300AP
WYDC-211500AP
WYDC-2111KAP
0-200-220-240V DC24V / DC110V 50VA~1KVA

Một số model bán chạy năm 2005.2006
WYW08ADM, WYW11ADM, WYR05AAM, WYR06AAM, WYR08AAM, WYR10AAM, WYS47AAM, WYS72AAM, WYS96AAM, WYSH96AAM, WYW08AAM, WYW11AAM, WYR05VDM, WYR06VDM, WYR08VDM, WYR10VDM, WYS47VDM, WYS72VDM, WYS96VDM, WYSH96VDM, WYW08VDM, WYW11VDM, WYW11Ao, WYW11Vo, WYSH96Vo, WYSH96Ao, WYMTSH96SC3, WYMTSH96PSD, WYMTSH96PSDR,

Surge Protective Device
WYPC2010T110, WYPC2010T220, WYPC2020T110, WYPC2020T220, WYPC2040T110, WYPC2040T220, WYPC3010T110, WYPC3010T220, WYPC3010T380, WYPC3020T110, WYPC3020T220, WYPC3020T380, WYPC3040T110, WYPC3040T220, WYPC3040T380, WYPC4010T380, WYPC4020T380, WYPC4040T380, WYPC2060T220, WYPC2060T380, WYPC2080T220, WYPC2080T380, WYPC2100T220, WYPC2100T380, WYPC3060T220, WYPC3060T380, WYPC3080T220, WYPC3080T380, WYPC3100T220, WYPC3100T380, WYPC4060T380, WYPC4080T380, WYPC4100T380, WYPC2120T220, WYPC2120T380, WYPC2160T220, WYPC2160T380, WYPC3120T220, WYPC4120T220, WYPC3160T220, WYPC4160T220, WYPC4120T380, WYPC4160T380, WYPB2020T220/L220, WYPB2040T220/L220, WYPB2080T220/L220, WYPB2100T220/L220, WYPB2120T220/L220, WYPD2080T220/L220, WYPD2100T220/L220, WYPD2120T220/L220, WYPB2020T380/L380, WYPB2020T440/L440, WYPB2040T380/L380, WYPB2040T440/L440, WYPB2080T380/L380, WYPB2080T440/L440, WYPB2100T380/L380, WYPB2100T440/L440, WYPB2120T380/L380, WYPB2120T440/L440, WYPD2080T380/L380, WYPD2080T440/L440, WYPD2100T380/L380, WYPD2100T440/L440, WYPD2120T380/L380, WYPD2120T440/L440, WYPB3020T220/L220, WYPB3040T220/L220, WYPD3020T220/L220, WYPD3040T220/L220, WYPB3080T220/L220, WYPB3100T220/L220, WYPB3120T220/L220, WYPB3160T220/L220, WYPB3200T220/L220, WYPB3240T220/L220, WYPD3080T220/L220, WYPD3100T220/L220, WYPD3120T220/L220, WYPD3160T220/L220, WYPD3200T220/L220, WYPD3240T220/L220, WYPB3020T380/L380, WYPB3020T440/L440, WYPB3040T380/L380, WYPB3040T440/L440, WYPD3020T380/L380, WYPD3020T440/L440, WYPD3040T380/L380, WYPD3040T440/L440, WYPB3080T380/L380, WYPB3080T440/L440, WYPD3080T380/L380, WYPD3080T440/L440, WYPB3100T380/L380, WYPB3100T440/L440, WYPD3100T380/L380, WYPD3100T440/L440, WYPB3120T380/L380, WYPB3120T440/L440, WYPD3120T380/L380, WYPD3120T440/L440, WYPB3160T380/L380, WYPB3160T440/L440, WYPD3160T380/L380, WYPD3160T440/L440, WYPB3200T380/L380, WYPB3200T440/L440, WYPD3200T380/L380, WYPD3200T440/L440, WYPB3240T380/L380, WYPB3240T440/L440, WYPD3240T380/L380, WYPD3240T440/L440, WYPB4020T380/L380, WYPB4040T380/L380, WYPB4080T380/L380, WYPD4080T380/L380, WYPB4100T380/L380, WYPD4100T380/L380, WYPB4120T380/L380, WYPD4120T380/L380, WYPB4160T380/L380, WYPD4160T380/L380, WYPB4200T380/L380, WYPD4200T380/L380, WYPB4240T380/L380, WYPD4240T380/L380, WYPB2020T220C/L220C, WYPB2040T220C/L220C, WYPB2080T220C/L220C, WYPD2080T220C/L220C, WYPB2100T220C/L220C, WYPD2100T220C/L220C, WYPB2120T220C/L220C, WYPD2120T220C/L220C, WYPB2020T380C/L380C, WYPB2020T440C/L440C, WYPB2040T380C/L380C, WYPB2040T440C/L440C, WYPB2080T380C/L380C, WYPB2080T440C/L440C, WYPD2080T380C/L380C, WYPD2080T440C/L440C, WYPB2100T380C/L380C, WYPB2100T440C/L440C, WYPD2100T380C/L380C, WYPD2100T440C/L440C, WYPB2120T380C/L380C, WYPB2120T440C/L440C, WYPD2120T380C/L380C, WYPD2120T440C/L440C, WYPB3020T220C, WYPB3020L220C, WYPD3020T220C, WYPD3020L220C, WYPB3040T220C, WYPB3040L220C, WYPD3040T220C, WYPD3040L220C, WYPB3080T220C, WYPB3080L220C, WYPD3080T220C, WYPD3080L220C, WYPB3100T220C, WYPB3100L220C, WYPD3100T220C, WYPD3100L220C, WYPB3120T220C, WYPB3120L220C, WYPD3120T220C, WYPD3120L220C, WYPB3160T220C, WYPB3160L220C, WYPD3160T220C, WYPD3160L220C, WYPB3200T220C, WYPB3200L220C, WYPD3200T220C, WYPD3200L220C, WYPB3240T220C, WYPB3240L220C, WYPD3240T220C, WYPD3240L220C, WYPB3020T380C/L380C, WYPB3020T440C/L440C, WYPD3020T380C/L380C, WYPD3020T440C/L440C, WYPB3040T380C/L380C, WYPB3040T440C/L440C, WYPD3040T380C/L380C, WYPD3040T440C/L440C, WYPB3080T380C/L380C, WYPB3080T440C/L440C, WYPD3080T380C/L380C, WYPD3080T440C/L440C, WYPB3100T380C/L380C, WYPB3100T440C/L440C, WYPD3100T380C/L380C, WYPD3100T440C/L440C, WYPB3120T380C/L380C, WYPB3120T440C/L440C, WYPD3120T380C/L380C, WYPD3120T440C/L440C, WYPB3160T380C/L380C, WYPB3160T440C/L440C, WYPD3160T380C/L380C, WYPD3160T440C/L440C, WYPB3200T380C/L380C, WYPB3200T440C/L440C, WYPD3200T380C/L380C, WYPD3200T440C/L440C, WYPB3240T380C/L380C, WYPB3240T440C/L440C, WYPD3240T380C/L380C, WYPD3240T440C/L440C, WYPB4020T380C, WYPB4020L380C, WYPD4020T380C, WYPD4020L380C, WYPB4040T380C, WYPB4040L380C, WYPD4040T380C, WYPD4040L380C, WYPB4080T380C, WYPB4080L380C, WYPD4080T380C, WYPD4080L380C, WYPB4100T380C, WYPB4100L380C, WYPD4100T380C, WYPD4100L380C, WYPB4120T380C, WYPB4120L380C, WYPD4120T380C, WYPD4120L380C, WYPB4160T380C, WYPB4160L380C, WYPD4160T380C, WYPD4160L380C, WYPB4200T380C, WYPB4200L380C, WYPD4200T380C, WYPD4200L380C, WYPB4240T380C, WYPB4240L380C, WYPD4240T380C, WYPD4240L380C,
WYPA3010T220, WYPA3010T380, WYPA3010T440, WYPA3015T220, WYPA3015T380, WYPA3015T440, WYPA3025T220, WYPA3025T380, WYPA3025T440, WYPA3040T220, WYPA3040T380, WYPA3040T440, WYPA3070T220, WYPA3070T380, WYPA3070T440, WYPA4010T380, WYPA4015T380, WYPA4025T380, WYPA4040T380, WYPA4070T380, WYK1201T, WYG10102T, Shunt
WYSH10, WYSH15, WYSH20, WYSH30, WYSH40, WYSH50, WYSH60, WYSH75, WYSH100, WYSH120, WYSH150, WYSH200, WYSH250, WYSH350, WYSH400, WYSH500, WYSH600, WYSH700, WYSH750, WYSH800, WYSH1000, WYSH1200, WYSH1500, WYSH2000, WYSH2500, WYSH3000, WYSH4000, WYSH5000, WYSH6000,

Cooling Fan
WYS1082HBT, WYS2082HBT, WYS1083HBT, WYS2083HBT, WYA1V9C25TBT, WYA2V9C25TBT, WYA1V9C38TBT, WYA2V9C38TBT, WYA2V9C38TBL, WYA1V12C25TBT, WYA2V12C25TBT, WYA1V12C38TBT, WYA2V12C38TBT, WYA2V13C38TBT, WYA1V13C38TBT, WYA2V13C38TBL, WYA1V16C62TBT, WYA2V16C62TBT, WYA2V15C38TBT, WYA1V15C38TBT, WYA1V15C51TBT, WYA2V15C51TBT, WYA1V17C51TBT, WYA2V17C51TBT, WYA1V15C55TBT, WYA2V15C55TBT, WYA2V15C55TBL, WYE1V9238TMBL, WYE2V9238TMBL, WYE1V9225TMBL, WYE2V9225TMBL, WYE1V8038TMBL, WYE2V8038TMBL, WYE1V8025TMBL, WYE2V8025TMBL, WYE3V1238TMBL, WYE3V1225TMBL,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “1P-DC Power Trans”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!